Podmínky a pravidla

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – SHP Primaflex GmbH

 

 1. Použitelnost

Naše obchodní podmínky platí výhradně. Neuznáváme žádné podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s našimi smluvními podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud výslovně písemně nesouhlasíme s jejich použitelností. Naše prodejní podmínky platí také v případě, že provádíme dodávku kupujícímu se znalostí protichůdných nebo odchylných podmínek kupujícího. Naše obchodní podmínky se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu § 310 Abs. 1 BGB.

 

 1. Uzavření smlouvy

Nabídky jsou vždy učiněny bez zapojení. Objednávky jsou závazné pouze po našem písemném potvrzení objednávky. Ceny platí vždy ze závodu, bez obalu a bez daně z prodeje. V případě vývozu budeme veškerá uzavřená ujednání písemně informovat.

 

 1. Dodací lhůty, právo na odstoupení od smlouvy

(1) Dodací lhůty vycházejí z aktuálních informací a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Počátek dodací lhůty předpokládá, že byly vyjasněny všechny technické záležitosti

(2) Jsme odpovědní podle zákonných ustanovení, pokud je podkladová kupní smlouva transakcí k pevnému datu ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 BGB nebo § 376 HGB nebo pokud je kupující schopen tvrdit, že jeho zájem na dalším plnění smlouvy zanikl v důsledku zpoždění dodávky, za které jsme odpovědní.

(3) Dále odpovídáme podle zákonných ustanovení, pokud je zpoždění dodávky založeno na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smlouvy, za které jsme my (nebo naši zástupci nebo agenti) odpovědní. Pokud je zpoždění dodávky založeno na hrubě nedbalém porušení smlouvy, za kterou jsme zodpovědní, je naše odpovědnost za náhradu škody omezena na předvídatelné škody, které by mohly obvykle nastat. Jsme také odpovědní podle zákonných ustanovení, pokud je zpoždění dodávky, za které jsme zodpovědní, založeno na zaviněném porušení základní smluvní povinnosti; v tomto případě je odpovědnost za náhradu škody omezena na předvídatelné škody, které by mohly obvykle nastat.

(4) Kromě toho v případě zpoždění dodávky odpovídáme pouze v rozsahu paušální náhrady za zpoždění ve výši 1% hodnoty dodávky za každý celý týden zpoždění, maximálně do výše 15% hodnoty dodávky.

(5) Další právní nároky a práva kupujícího jsou vyhrazeny.

(6) Jakékoli problémy s dodávkami na straně našich dodavatelů a / nebo změny cen v důsledku zvýšení materiálu nebo nákladů nás opravňují k tomu, abychom využili přiměřených následných dodacích lhůt a odstoupili od smlouvy buď zcela, nebo částečně, pokud jsou trvalé povahy. V takovém případě se zavazujeme okamžitě informovat zákazníka o nedostupnosti nebo změnách cen a okamžitě vrátit jakoukoli poskytnutou protiplnění.

(7) Pokud se naše náklady na materiál změnily o více než 5 procent až 4 týdny před datem dodání, bude dohodnutá cena upravena na základě změny nákladů na část.  Kupující od nás okamžitě obdrží aktualizované potvrzení o nákupu.  Pokud odchylka aktualizované kupní ceny činí více než 5 procent, opravňuje to obě strany k odstoupení.

 

 1. Zásilka, rozsah dodávky

(1) Zásilka je vždy ze závodu a hradí ji kupující z principu. Veškerá rizika přecházejí na příjemce po oznámení připravenosti k odeslání nebo nejpozději v okamžiku, kdy zboží opouští dílo. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je volba dopravního prostředku na nás. Zvláštní ujednání vyžadují předchozí písemnou koordinaci.

(2) Dílčí dodávky jsou v zásadě možné, pokud z jejich použití nevyplývají žádné nevýhody a pokud dílčí dodávky pokrývají celkové množství nejpozději do potvrzeného data dodání.

(3) Nadměrné nebo nedostatečné plnění v obvyklém rozsahu je v zásadě možné. Změny v důsledku technického pokroku jsou vyhrazeny, ale musí být námi výslovně oznámeny a musí být pro kupujícího nepřiměřené.

 

 1. Platební podmínky

Vyhrazujeme si právo provést doručení proti dobírku nebo platbě předem. Kupující je oprávněn započíst pouze tehdy, pokud byly jeho protinároky právně stanoveny, jsou námi nesporné nebo uznané. Kromě toho je oprávněn uplatnit zadržovací právo, pokud je jeho vzájemná pohledávka založena na stejném smluvním vztahu.

 

 1. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává naším majetkem až do splnění všech nároků vůči kupujícímu. Pokud bylo zboží zpracováno, kombinováno nebo smícháno, získáváme společné vlastnické právo k novému zboží v poměru k fakturační hodnotě zboží s výhradou vlastnictví. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví prodáno třetí osobě, nároky na hodnotu fakturované částky dodaného zboží jsou nám automaticky postoupeny. Jsme povinni uvolnit cenné papíry, na které máme nárok na žádost zákazníka, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje pohledávky, které mají být zajištěny o více než 10%; jsme zodpovědní za výběr cenných papírů, které se mají uvolnit.

 

 1. Odpovědnost za vady

(1) Kupující je povinen nás písemně informovat o zjevných vadách neprodleně, nejpozději do dvou týdnů od převzetí příslušného produktu. Skryté vady, které nelze v této lhůtě odhalit ani podrobnou prohlídkou, nám musí být oznámeny ihned po jejich zjištění.

(2) Nárok z odpovědnosti za věcné vady vzniká pouze tehdy, pokud kupující použil dodaný výrobek v souladu s jeho účelem, zamýšleným způsobem a způsobem, který není v rozporu s naším doporučením. Kupující je povinen nám písemně oznámit podmínky a účel použití zboží, které má být dodáno. Informace, které poskytujeme telefonicky nebo ústně, jsou závazné pouze tehdy, jsou-li potvrzeny písemně. Snažíme se podle našeho nejlepšího vědomí poskytovat technické poradenství při používání našich produktů nebo produktů, které prodáváme. Tato rada je poskytována zdarma a představuje pouze naše zkušenosti; není proto zaručena a nepředstavuje základ pro jakékoli nároky vůči nám, a to ani ve vztahu k jakýmkoli vlastnickým právům třetích stran. Kupující zejména není zproštěn možnosti přesvědčit se o vhodnosti výrobku kontrolou. Za tímto účelem vám po konzultaci dodáme zdarma zkušební vzorky.

(3) Pokud je zakoupená věc vadná, jsme podle našeho uvážení povinni provést následné plnění odstraněním vady nebo dodáním nového, bez vadného zboží. V případě následného plnění uhradíme potřebné náklady až do výše kupní ceny. Je-li následné plnění neúspěšné, je kupující oprávněn dle svého uvážení požadovat odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny.

(4) Jsme odpovědní podle zákonných ustanovení, pokud kupující uplatňuje nároky na náhradu škody, které jsou založeny na úmyslnosti nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslnosti nebo hrubé nedbalosti našich zástupců nebo agentů. Pokud nejsme obviněni z úmyslného porušení smlouvy, odpovědnost za náhradu škody bude omezena na předvídatelné škody, které by mohly obvykle nastat.

(5) Jsme odpovědní podle zákonných ustanovení, pokud jsme zaviněni porušením základní smluvní povinnosti; i v tomto případě bude odpovědnost za náhradu škody omezena na předvídatelné škody, které by mohly obvykle nastat.

(6) Tím není dotčena odpovědnost z důvodu zaviněné újmy na životě, těle nebo zdraví; to platí i pro povinnou odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

(7) Pokud nebylo výše stanoveno nic jiného, je odpovědnost vyloučena.

(8) Promlčecí lhůta pro nároky z vad činí 12 měsíců, počínaje přechodem rizika. Tím není dotčena promlčecí lhůta v případě opravného prostředku podle §§ 478, 479 BGB; tato uplyne nejpozději dva měsíce po okamžiku, kdy kupující splní nároky spotřebitele.

(9) Vady části dodaného výrobku nejsou důvodem k reklamaci s ohledem na celkovou dodávku, pokud lze dodávku rozdělit.

 

 1. Kompenzace

Jakákoli další odpovědnost za náhradu škody nad rámec stanovený v bodech 3 a 7 je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatňovaného nároku. To platí zejména pro nároky na náhradu škody vyplývající z pochybení při uzavření smlouvy, z důvodu jiných porušení povinností nebo z důvodu deliktních nároků na náhradu škody

škody na majetku podle § 823 BGB. Toto omezení platí i v případě, že kupující požaduje náhradu za zbytečné výdaje namísto nároku na náhradu škody namísto plnění. Pokud je odpovědnost za odškodnění vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to také s ohledem na osobní odpovědnost za odškodnění našich zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců, zástupců a agentů.

 

 1. Důležité informace o vysokoteplotních a chemických hadicích

Všechny typy hadic pro vysokoteplotní použití byly vyvinuty jako sací trubice v rozsahu podtlaku. Je proto nezbytné, aby byl k dispozici dostatečný výkon ventilátoru. Pokud by zákazník neměl zkušenosti s používáním těchto hadic – zejména v rozsahu podtlaku – důrazně mu doporučujeme provést předchozí testování nebo získat technickou radu. To platí zejména pro střídavá zatížení (pohyby), vysoké teploty, vibrace, oděr a chemickou korozi. To může vést k extrémním a kritickým požadavkům. Pro takové případy poskytujeme také zkušební vzorky po konzultaci, stejně jako seznamy odolnosti.

 

 1. Zvláštní podmínky

Produkty SHP Primaflex jsou použitelné pouze v souladu s našimi písemnými specifikacemi. V případě nedodržení nepřebíráme žádnou záruku ani odpovědnost a vy nás zprošťujete jakýchkoli nároků třetích stran. Všechny hadice UNI, které byly potaženy Neoprenem® nebo silikonem, jsou vhodné pouze pro suché a ne pro vlhké

horkovzdušný. Všechny hodnoty tlaku a vakua byly stanoveny po připojení obou konců hadic. Veškeré informace o tlaku a vakuu platí pouze při použití při pokojové teplotě +20 °C.

 

 1. Místo konání právního místa

Místem konání právního místa je Lübeck. Použije se německé právo.

 

SHP Primaflex GmbH

Zeiss-Straße 3-5

23626 Ratekau

Deutschland

 

 

Telefon: +49(0)4504-804-0

Fax: +49(0)4504-804-30

E-mail: info@shp-primaflex.com

 

HRB: Bad Schwartau, č. 377

USt-Ident-Nr.: DE 135 122 467

 

Geschäftsführer: Thomas Tetzlaff

 

www.shp-primaflex.com